UROTERAPEUTISK FÖRENING (UTF)

Syfte
UTF bildades 1987 av de uroterapeuter som gick världens första universitetsutbildning i uroterapi vid Göteborgs universitet. UTF är en nordisk förening som vill ge information och undervisning för att normalisera, underlätta eller bota problem med blåsans och tarmens funktion. UTF bedriver fortbildning och främjar forskning och utveckling inom ämnesområdet uroterapi. I dagsläget har ca 500 sjuksköterskor, barnmorskor, sjukgymnaster eller läkare i Norden utbildat sig till uroterapeut, varav 250 st är medlemmar i UTF.

Läs foldern om UTF här: 

3-sidig >>

single page >>

Medlemskap
Du som är utbildad uroterapeut är välkommen att ansöka om medlemsskap. Klicka på MEDLEM och sedan BLI MEDLEM. Fyll i och skicka in ansökan.

Kontakt
För frågor gällande UTF är du välkommen att kontakta UTFs ordförande Anne Thorine Litherland. 

Vid allmänna frågor, sänd ett mail till info@utfnordic.org.

Webbredaktion: Katarina Gunséus, Jonas Forssander
och Carina Andersson  - tar gärna emot idéer.


Tidningsredaktion: Karin Ärlemyr och Eva Skogöy - tar gärna emot tips från läsare.

Valberedning: Gitte Könyves (sammankallande), Helena Antonsson, Åsa Svahn, Gunilla Höjer och Lotte Eri Reggestad (Norge) - tar gärna emot intresseanmälningar till styrelsearbete.

UTFs org nr: 857205-6490

Här kan du läsa UTFs stadgar

Förtroendevalda och utskott >>>

Styrelse
UTFs styrelse består av sju personer där var och en väljs för två år i taget, med möjlighet till omval. Målet är att alla medlemsländer ska vara representerade liksom olika arbetsområden och yrkesgrupper. 

Styrelsen konstituerar sig själv, det vill säga utser ordförande, sekreterare och kassör. Övriga styrelsemedlemmar är samtliga ledamöter, vilket innebär att styrelsen inte har några suppleanter. 

En extern revisor anlitas för att granska föreningens bokföring i enlighet med beslut taget på årsmötet 2012. 

Valberedningen bör bestå av minst fem personer och helst minst en från varje medlemsland, olika utbildningskurser och arbetsområden. Mandatperioden är 4 år. UTFs ordförande är ansvarig utgivare för hemsidan. Ett redaktionsråd arbetar med hemsidans innehåll och utveckling. 

Styrelsen träffas två gång varje år under två dagar och har sex till åtta telefonmöten per år. Dagen före årsmötet hålls ett styrelsemöte. Därutöver hålls cirka fem telefonmöten under året.

                                
      Kassör                 Ordförande              Sekreterare    
  Carina Siller    Anne Thorine Litherland   Mari Dahlberg   


                          
 Vice ordförande       Ledamot                     Ledamot 
Katarina Gunséus     Cecilia Edri                 Lena Kurvits      

             
      Ledamot             Ledamot Danmark
  Gitte Könyves          Gunvor Nicolaisen